Open Photo Point združuje ľudí so záujmom o fotografické umenie a rozvoj svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti. Ako nadšenci fotografie sme sa viacerí zúčastnili fotografických kurzov organizovaných Mgr. Michaelou Eliáš prostredníctvom vzdelávacej platformy https://www.kurzyfotografovania.sk/ . Väzby, ktoré tam vznikli, pretrvali, a tak sme sa naďalej stretávali a vymieňali si informácie a skúsenosti. Po čase sme zistili, že neformálne stretnutia sú fajn, ale pre náš rast potrebujeme viac. Preto sme sa rozhodli vytvoriť formálnu platformu, ktorá by nám umožnila spoločne sa zdokonaľovať a rásť. 

V januári 2022 sme v Košiciach založili fotoklub pri občianskom združení Open Photo Point. Hneď nato sa sme získali priestory v centre mesta, ktoré sme si svojpomocne upravili a zriadili v nich klubovňu s knižnicou a fotografický ateliér.

Naším členom môže byť každý, kto sa zaoberá fotografiou, či už amatérsky alebo profesionálne a chce spolupracovať, zdieľať vedomosti a skúsenosti s ostatnými členmi.

VÍZIA

 • Sme dobrovoľné občianske združenie občanov Open Photo Point, ktorí sa amatérsky alebo profesionálne venujú fotografii
 • Naše o. z. je nezávislé od politických, ideologických a náboženských organizácií a hnutí
 • Poslaním OPP je združovať a podporovať komunitu fotografov – profesionálov, poloprofesionálov i hobby fotografov rôznych vekových kategórií
 • Prostredníctvom činností OPP majú členovia možnosť zvyšovať svoju teoretickú, technickú a tvorivú úroveň v oblasti fotografie
 • OPP vytvára podmienky pre ich činnosť v oblasti fotografie a prezentovanie vlastnej fotografickej tvorby

POSLANIE

 • Vyvíjať aktivity smerujúce k zvyšovaniu teoretickej, technickej a tvorivej úrovne svojich členov a vytvárať na to vhodné materiálno-organizačné podmienky
 • Organizovať tvorivé dielne a vzdelávacie aktivity určené najmä pre členov OPP, prípadne sa spolupodieľať na organizácii takýchto podujatí, s dôrazom na odborné usmerňovanie skúsenými mentormi
 • Propagovať svoju činnosť a zabezpečovať prezentáciu fotografií svojich členov doma aj v zahraničí
 • Organizovať výstavy fotografií svojich členov a iných fotografov
 • Pomáhať členom OPP zúčastňovať sa na domácich a zahraničných výstavách
 • Nadväzovať kontakty s domácimi a zahraničnými fotoklubmi a priaznivcami fotografie s cieľom výmeny poznatkov a skúseností, sieťovania členov
 • Spolupracovať s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami v regióne (galériami, kinami, umeleckými školami a komunitnými centrami) a so súkromnou vzdelávacou inštitúciou FOTO – ELIÁŠ s.r.o., ktorá organizuje kurzy fotografovania
 • Budovať a prevádzkovať internetové stránky fotoklubu Open Photo Point
 • Prispievať k popularizácii fotografie a k zachovaniu kultúrnych hodnôt na podujatiach určených širokej verejnosti
 • Vykonávať propagačnú činnosť pre partnerské subjekty (fyzické a právnické osoby), ktoré sa podieľajú na rozvoji OPP

Zloženie klubu

Predsedníčka– štatutár : Michaela Eliáš

Podpredseda : Ján Šimko
Hospodár – ekonóm: Mirka Hunčíková – dobrovoľník, nie je členom klubu
Kontrolór: Vlado Eliáš

Zakladajúci členovia klubu:  Vlado Eliáš, Michaela Eliáš, Peter Kačmárik, Martina Lopez, Marek Andrejko, Ján Peťovský, Justyna Jasaň, Martin Kacur, Dušan Michalka, Zuzana Plešová a Ján Šimko