Stanovy – Open Photo Point

I. Č A S Ť
Názov, sídlo, štatutárni zástupcovia

Článok 1
Fotoklub s názvom Open Photo Point (ďalej len fotoklub) je dobrovoľné občianske združenie občanov, ktorí sa amatérsky alebo profesionálne venujú fotografii. Združenie je nezávislé od politických, ideologických a náboženských organizácií a hnutí.

Článok 2
Sídlo fotoklubu: Němcovej 8, 040 01 Košice – Sever

Článok 3
Štatutárnymi zástupcami fotoklubu sú predseda a podpredseda.

II. Č A S Ť
Poslanie a činnosť
Článok 1

Poslaním fotoklubu je združovať a podporovať komunitu fotografov – profesionálov, poloprofesionálov i hobby fotografov rôznych vekových kategórií. Prostredníctvom činností fotoklubu majú členovia možnosť zvyšovať svoju teoretickú, technickú a tvorivú úroveň v oblasti fotografie. Fotoklub zároveň vytvára podmienky pre ich činnosť v oblasti fotografie a prezentovanie vlastnej fotografickej tvorby.

Článok 2
(1) Fotoklub napĺňa svoje poslanie najmä tým, že:
– vyvíja aktivity smerujúce k zvyšovaniu teoretickej, technickej a tvorivej úrovne svojich členov a vytvára na to vhodné materiálno-organizačné podmienky;
– organizuje tvorivé dielne a vzdelávacie aktivity určené najmä pre členov fotoklubu, prípadne sa spolupodieľa na organizácii takýchto podujatí, s dôrazom na odborné usmerňovanie skúsenými mentormi;
– propaguje svoju činnosť a zabezpečuje prezentáciu fotografií svojich členov doma aj v zahraničí;
– organizuje výstavy fotografií svojich členov a iných fotografov;
– pomáha svojim členom zúčastňovať sa na domácich a zahraničných výstavách;
– nadväzuje kontakty s domácimi a zahraničnými fotoklubmi a priaznivcami fotografie s cieľom výmeny poznatkov a skúseností, sieťovania členov;
– spolupracuje s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami v regióne (galériami, kinami, umeleckými školami a komunitnými centrami) a so súkromnou vzdelávacou inštitúciou FOTO – ELIÁŠ s.r.o., ktorá organizuje kurzy fotografovania;
– buduje a prevádzkuje internetové stránky fotoklubu Open Photo Point;
– prispieva k popularizácii fotografie a k zachovaniu kultúrnych hodnôt na podujatiach určených širokej verejnosti;
– vykonáva propagačnú činnosť pre partnerské subjekty (fyzické a právnické osoby), ktoré sa podieľajú na rozvoji fotoklubu;
– po dohode členov združenia organizuje charitatívnu činnosť samostatne alebo v spolupráci s inými občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami.
(2) Pripravuje ročný plán činnosti združenia, ktorý schvaľuje členská schôdza ako najvyšší orgán fotoklubu na výročnej členskej schôdzi.

III. Č A S Ť

Článok 1
(1) Fotoklub zabezpečuje na svoju činnosť tvorbu vlastných finančných zdrojov a dbá na ich efektívne a hospodárne využívanie v súlade so svojím poslaním a cieľmi.
(2) Fotoklub hospodári a nakladá so svojím majetkom v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Majetok môže byť využívaný iba takým spôsobom a na také aktivity, ktoré sú v súlade so stanovami a cieľmi združenia.
(3) Fotoklub vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
(4) Zodpovednosť za hospodárenie fotoklubu voči členskej schôdzi a voči štátnym orgánom nesú štatutárni zástupcovia.
(5) Členovia fotoklubu s výnimkou štatutárnych zástupcov nenesú zodpovednosť za prípadné straty a schodky v hospodárení fotoklubu.

Článok 2
(1) Príjmami fotoklubu sú najmä:
– členské príspevky, ktorých výšku každoročne stanoví a schváli členská schôdza ako najvyšší orgán fotoklubu;
– prostriedky získané vlastnou hospodárskou činnosťou;
– sponzorské príspevky a dary;
– granty a dotácie na projekty.
(2) V záujme plnenia úloh vyplývajúcich z poslania fotoklubu môže združenie vyvíjať aj podnikateľské aktivity v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, pričom získané prostriedky sa použijú na ďalšiu činnosť fotoklubu a na jeho rozvoj. Občianske združenie bude vykonávať podnikateľskú činnosť v doplnkovom rozsahu a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(3) Fotoklub hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje na príslušný rok členská schôdza ako najvyšší orgán fotoklubu.
(4) Výdaje fotoklubu sa riadia schváleným rozpočtom jednotlivých projektov (grantov, dotácií a pod.) Ostatné výdavky mimo projektov schvaľuje predseda, písomne poverený pracovník alebo Vedenie klubu.

IV. Č A S Ť
Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov

Článok 1
Vznik členstva

(1) Členstvo vo fotoklube je dobrovoľné. Žiadosť o prijatie za člena fotoklubu môže podať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami fotoklubu a je ochotná aktívne sa podieľať na činnosti fotoklubu a uhradiť členské príspevky.
(2) Uchádzač o členstvo vo fotoklube predloží vedeniu klubu písomnú žiadosť, ku ktorej priloží portfólio s ukážkou svojej tvorby v rozsahu minimálne 15 fotografií. Predložené fotografie posúdi komisia určená členskou schôdzou. Vedenie fotoklubu informuje uchádzača o výsledku rozhodnutia.
(3) Pokiaľ komisia a členská schôdza rozhodnú o prijatí, uchádzač sa uhradením členského príspevku stáva členom fotoklubu.

Článok 2
Zánik členstva

Členstvo vo fotoklube zaniká:
– písomným oznámením člena o vystúpení z fotoklubu; – nezaplatením členských príspevkov v určenej výške a lehote v danom kalendárnom roku; vylúčením za závažné porušenie stanov fotoklubu. O vylúčení člena rozhoduje členská schôdza po prerokovaní veci za účasti člena. V prípade, že sa člen rokovania nezúčastní bez vopred doručeného a akceptovateľného ospravedlnenia, môže členská schôdza vec prerokovať aj bez jeho účasti.
úmrtím člena; zánikom fotoklubu.

Článok 3
Základné práva a povinnosti členov
(1) Člen fotoklubu má právo najmä
zúčastňovať sa na aktivitách fotoklubu podľa svojho záujmu a svojich možností;
zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných fotoklubom a podieľať sa pritom na výhodách poskytovaných jeho členom;
zúčastňovať sa na členskej schôdzi, predkladať na nej svoje návrhy, podnety a pripomienky;
obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko;
byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia;
hlasovať, voliť a byť volený do orgánov fotoklubu po dosiahnutí veku 18 rokov;
(2) Člen fotoklubu je povinný najmä
dodržiavať stanovy fotoklubu a plniť úlohy vyplývajúce z rozhodnutí jeho orgánov;
pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci;
podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia pri plnení úloh a cieľov fotoklubu;
zachovávať pravidlá spoločenskej etiky a správať sa tak, aby neznižoval vážnosť fotoklubu;
ochraňovať a zveľaďovať majetok fotoklubu;
platiť členské príspevky v súlade s rozhodnutím členskej schôdze.

V. Č A S Ť
Orgány združenia

Článok 1
Orgány fotoklubu
Orgánmi fotoklubu sú členská schôdza, vedenie klubu a kontrolór.

Článok 2
Členská schôdza

(1) Členská schôdza je najvyšším orgánom fotoklubu.
(2) Členskú schôdzu tvoria všetci členovia fotoklubu.
(3) Členská schôdza sa schádza podľa potreby, najmenej však raz ročne.
(4) Členská schôdza je schopná uznášať sa, ak sa na jej zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina členov fotoklubu. Uznesenie členskej schôdze sa považuje za prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.
(5) Z každého zasadnutia členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica.
(6) Členská schôdza
prerokúva a určuje hlavné úlohy fotoklubu a schvaľuje ročný plán jeho činnosti;
prerokúva správu o činnosti fotoklubu;
schvaľuje výsledky hospodárenia fotoklubu za uplynulé obdobie;
volí a odvoláva členov vedenia a štatutárov;
schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky so súhlasom trojštvrtinového počtu členov.
(7) Právo rozhodnúť o zániku fotoklubu má členská schôdza iba v prípade, ak sa na jej zasadnutí zúčastní viac ako dve tretiny členov fotoklubu a o zániku rozhodnú tri štvrtiny prítomných členov.

Článok 3
Vedenie fotoklubu

(1) Vedenie je výkonný orgán fotoklubu, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach fotoklubu s výnimkou tých, ktoré sú týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti členskej schôdze.
(2) Vedenie má troch členov: predseda / predsedníčka, podpredseda / podpredsedníčka a hospodár / ka.
(3) Predseda fotoklubu
je štatutárnym orgánom občianskeho združenia, v ktorého mene koná samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému názvu pripojí vlastnoručný podpis;
zastupuje združenie navonok;
disponuje s finančnými prostriedkami na účte združenia;
pri svojej činnosti sa riadi stanovami združenia, uzneseniami členskej schôdze a príslušnými právnymi predpismi.
(4) Podpredseda fotoklubu
v prípade potreby zastupuje predsedu.
(5) Hospodár fotoklubu
nakladá s prostriedkami občianskeho združenia podľa stanov;
zostavuje rozpočet a predkladá ho na prerokovanie vedeniu klubu a na schválenie členskej schôdzi.
(6) Členov vedenia volí členská schôdza na funkčné obdobie 2 rokov. Volebný poriadok schvaľuje členská schôdza pred začiatkom volieb.
(7) Vedenie fotoklubu sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za štvrť roka.
(8) Vedenie fotoklubu plní najmä tieto úlohy:
riadi a organizuje činnosť fotoklubu v čase medzi členskými schôdzami;
pripravuje a v spolupráci s členmi realizuje ročný plán činnosti fotoklubu schválený členskou schôdzou;
rozhoduje o nakladaní s majetkom fotoklubu v súlade s rozhodnutiami členskej schôdze;
podľa potreby zvoláva zasadnutie členskej schôdze fotoklubu;
reprezentuje fotoklub navonok, zabezpečuje jeho propagáciu a komunikáciu s ostatnými organizáciami;
(9) Vedenie sa pri svojej činnosti riadi stanovami fotoklubu, uzneseniami členskej schôdze a príslušnými právnymi predpismi.
(10) Členstvo vo vedení fotoklubu zaniká
uplynutím funkčného obdobia, na ktoré bol člen vedenia zvolený;
písomným prehlásením člena vedenia, že sa vzdáva členstva vo vedení fotoklubu;
odvolaním. O odvolaní člena vedenia pred vypršaním jeho funkčného obdobia musí rozhodnúť členská schôdza;
vylúčením z fotoklubu;
úmrtím.

Článok 4
Kontrolór

je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu – členskej schôdzi;
kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie;
kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

VI. Č A S Ť
Záverečné ustanovenia

Článok 1
Zánik fotoklubu

(1) V zmysle ustanovenia § 12 Zákona o združovaní občanov môže občianske združenie zaniknúť:
rozhodnutím členskej schôdze o jeho dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením;
právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva o rozpustení združenia.
(2) Pri zániku fotoklubu sa vykoná majetkové vyrovnanie formou likvidácie, pokiaľ celé imanie fotoklubu nenadobudne jeho právny nástupca.
(3) Na likvidáciu fotoklubu sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností.
(4) Ku dňu vstupu občianskeho združenia do likvidácie zostaví likvidátor likvidačnú účtovnú závierku. Prehľad o imaní združenia je povinný zaslať na požiadanie každému členovi. Zároveň likvidátor oznámi do 15 dní zrušenie združenia a jeho vstup do likvidácie ministerstvu vnútra.
(5) Začiatkom likvidácie začína nové účtovné obdobie, ktoré sa skončí ukončením likvidácie. Občianske združenie otvorí účtovné knihy ku dňu začiatku likvidácie. V prípade kladného likvidačného zostatku sa tento rozdelí rovnakou mierou medzi všetkých členov fotoklubu ku dňu likvidácie.
(4) Ukončenie likvidácie a zánik fotoklubu je vedenie povinné oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní.

Článok 2
Právne vzťahy a riešenie sporov
(1) Právne vzťahy vyplývajúce z týchto stanov ako aj ostatné právne vzťahy vo vnútri fotoklubu i navonok sa riadia týmito stanovami. V tých veciach, ktoré stanovy fotoklubu neupravujú, sa právne vzťahy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
(2) Prípadné spory medzi členmi a fotoklubom, vzájomné spory medzi jednotlivými členmi fotoklubu súvisiace s ich členstvom vo fotoklube, ako aj spory týkajúce sa osôb oprávnených konať v mene združenia, budú riešené kompromisom s pomocou spoločne vybraného arbitra.
(3) Ak sa nepodarí spor vyriešiť zmierením, je ktorákoľvek zo strán sporu oprávnená predložiť ho formou žaloby na prerokovanie miestne príslušnému súdu podľa sídla fotoklubu. Toto ustanovenie sa uplatní aj v prípade rozhodovania súdu vyššieho stupňa.

V Košiciach 9. Decembra 2020